Obchodní podmínky poskytování služeb na websee.cz

A) Všeobecné smluvní podmínky poskytování služeb na websee.cz

 1. Poskytovatel bude poskytovat zákazníkovi služby v oblasti webhostingu, zejména zajistí pro zákazníka zřízení a provoz virtuálního serveru s přístupem do počítačové sítě internet a registraci a provoz domény. Provozem virtuálního serveru se rozumí zajištění přenosu dat do sítě internet pod protokoly HTTP a HTTPS a zřízení a provoz e-mailových služeb.
 2. Zákazník za služby poskytované poskytovatelem zaplatí sjednanou cenu a dále poskytne poskytovateli potřebnou součinnost.
 3. Poskytovatel neodpovídá za porušení práv k ochranným známkám, práv k obchodnímu jménu a jiných práv chráněných obecně závaznými právními předpisy, kterého se dopustí zákazník užíváním názvu domény nebo užíváním názvu adresáře, které jsou již chráněny jako obchodní jméno, jako ochranná známka nebo jiným způsobem chráněny.
 4. Poskytovatel zajistí nepřetržitý provoz domény zákazníka, tj. zajistí přístup účastníků sítě internet k www stránkám zákazníka, přístup zákazníka k jeho e-mailovým schránkám a možnost aktualizovat obsah www stránek prostřednictvím administrativního rozhraní (je-li toto součástí vybraného produktu).
 5. Poskytovatel neodpovídá za závady a škody vzniklé v důsledku nesprávné obsluhy správce systému zákazníka nebo v důsledku nedodržení bezpečnostních standardů obvyklých při provozu internetu. Poskytovatel neodpovídá za přerušení poskytování služeb v případě vyšší moci, v případě poruchy na zařízení dodavatelů energií a služeb (el. energie, telekomunikační spojení atd.) a v případě neoprávněného zásahu třetích osob do provozu virtuálního serveru.
 6. Poskytovatel je oprávněn krátkodobě přerušit provoz serveru, zejména z důvodu nutných úprav a údržby těch částí systému, které přímo ovlivňují poskytování služeb . Je-li to možné, informuje poskytovatel zákazníka o provádění uvedených činností či jiných činností vedoucích k přerušení provozu serveru s dostatečným předstihem. Je-li provoz serveru přerušen na déle než 1 den v důsledku závady zaviněné poskytovatelem, snižuje se odměna poskytovatele o poměrnou část připadající na počet dní v měsíci, po které nebyl server v provozu.
 7. Poskytovatel bude zachovávat mlčenlivost o všech důvěrných informacích a skutečnostech, o nichž se dozví v souvislosti s poskytováním služeb zákazníkovi, a jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo zákazníkovi způsobit škodu - zejména se poskytovatel zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech informacích týkajících se klientů zákazníka. Poskytovatel není oprávněn zasahovat do obsahu dat vytvořených a uchovávaných zákazníkem a nahlížet do elektronické pošty zákazníka. Ustanovení předchozích vět se nevztahuje na případy, kdy má poskytovatel opačnou povinnost stanovenou zákonem resp. kdy si informace vyžádají státní orgány oprávněné k tomu zákonem. V případech nutných zásahů do dat zákazníka je poskytovatel povinen provedení zásahu neprodleně oznámit zákazníkovi.
 8. Zákazník nebude server zatěžovat nefunkčními skripty či jinak bránit funkcím serveru. Zákazník nebude provozovat skripty, které by mohly jakkoli poškodit poskytovatele či třetí osobu. Poskytovatel je oprávněn přerušit provoz takových skriptů a programů.
 9. Zákazník odpovídá za informace a materiály, které uchovává, prezentuje nebo přenáší prostřednictvím serveru. Zákazník nezneužije služby poskytovatele k uchovávání, prezentaci nebo přenosům informací, které by ohrožovaly bezpečnost státu, jiný veřejný zájem nebo by byly jinak v rozporu s obecně závaznými právními předpisy. Rovněž odkazy (link) na takové informace a materiály jsou zakázány.
 10. Zákazník není oprávněn prostřednictvím svého SMTP účtu provozovaného v rámci provozu serveru rozesílat třetím stranám nevyžádané informace, nevyžádanou hromadnou poštu ("spam") nebo provádět jinou činnost, kterou by třetí strany jinak obtěžoval a narušoval jejich práva.
 11. Poskytovatel je oprávněn bez nároku na náhradu přerušit provoz serveru nebo zastavit přístup k SMTP účtu, poruší-li zákazník některé z ustanovení nebo nezdrží-li se závadné činnosti do 3 dnů po obdržení písemné či ústní výzvy poskytovatele na odstranění závadného stavu. Zákazník odpovídá za škodu vzniklou poskytovateli i třetím osobám v důsledku porušení uvedených ustanovení.
 12. Cena za zajištění provozu virtuálního serveru se platí dle zvoleného platebního modelu ročně dopředu. Zákazník uhradí cenu převodem na účet poskytovatele, oproti vystaveným výzvám k platbě, znějícím na plnou částku ceny, přičemž první výzva k platbě bude vystavena do 7 dnů od uzavření smlouvy (od objednávky učiněné zákazníkem). Řádné účetní doklady budou vystaveny vždy po zaplacení výzvy k platbě.
 13. Pro případ prodlení zákazníka s úhradou částek dle předchozího bodu je zákazník povinen zaplatit úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky denně. Dnem splnění peněžního závazku je den odepsání částky z účtu plátce ve prospěch poskytovatele při placení prostřednictvím banky nebo den, kdy byla částka odpovídající ceně poskytovateli předána v případě plnění v hotovosti. Je-li zákazník v prodlení s platbou ceny nebo její části déle než 15 dní, je poskytovatel oprávněn ukončit provoz serveru a poskytování souvisejících služeb.
 14. Do doby připsání platby na účet nebude daná prezentace zprovozněna.
 15. Poskytovatel si vyhrazuje právo vyřadit ze systému registrace, které nebudou uhrazeny do 30 dnů od zaslání závazné objednávky k úhradě, aby nedocházelo k blokování dané adresy pro další klienty.
 16. O prodloužení služeb na další rok bude klient informován s měsíčním předstihem.
 17. Poskytovatel si vyhrazuje právo vymazat prezentace, které nebudou uhrazeny do 30 dnů po skončení jejich platnosti , aby nedocházelo k blokování dané adresy pro další klienty.
 18. Poskytovatel si vyhrazuje právo vymazat prezentace, které budou v rozporu s obchodními podmínkami, dobrými mravy a zákonem.
 19. Změna obchodních podmínek a provozu serveru websee.cz je vyhrazena. 

B) Specifické smluvní podmínky při využití systému WEBSEE na serveru websee.cz:

 1. Poskytovatel odpovídá za provoz a údržbu serveru websee.cz po dobu nejméně 3. let.
 2. Uživatel může využít prostor pro webovou prezentaci do 50 MB.
 3. Uživatel může využít vlastní doménu typu: : http://www.websee.cz/vasefirma.
 4. Uživatel pro snadné vytvoření vlastní prezentace využívá univerzálního redakčního systému WEBSEE.
 5. Uživatel bere na vědomí a bude respektovat, že je na serveru zakázáno: publikovat obsah, který není v souladu s právním řádem České republiky. Tím se rozumí zejména pornografie, warez, nelegální hudba, obsah podporující diskriminaci, rasismus či jiné formy útisku člověka. Publikovat materiál porušující autorská práva nebo dokonce ohrožující jméno provozovatele služby. Využívat prostor určený pro vlastní prezentaci jako skladiště souborů určených ke stažení, z jiných serverů rozesílat nevyžádané reklamní maily (spamy), které by odkazovaly na stránky tohoto serveru, provádět na serveru operace nepovolené či neschválené provozovatelem.
 6. Provozovatel si vyhrazuje právo ukončit existenci stránek na serveru pokud by byli jakýmkoliv způsobem v rozporu s právním řádem České republiky nebo těmito podmínkami.
 7. Provozovatel serveru nenese žádnou odpovědnost za finanční či jinou újmu způsobenou nefunkčností nebo funkčností služby.
 8. Provozovatel neprovádí zálohu uveřejňovaných prezentací a nenese žádnou zodpovědnost za jejich smazání nebo zničení. Proto je v zájmu uživatelů provádět zálohu vlastními prostředky.
 9. Informace o uživateli vyplněné při registraci budou považována za důvěrné a nebudou poskytnuta třetí osobě.
 10. Další smluvní podmínky se řídí podle článku: Všeobecné smluvní podmínky poskytování služeb na websee.cz
Powered by WebSee.CZ   -   © 2005 by EpaX.cz