Daně a finance

     Časopis Daně a finance vychází od roku 1992 (původně jako měsíčník Daně - odborný časopis pro daňové právo a praxi). Jako tradiční a dlouhodobě etablované periodikum rozebírá klíčové otázky daňové legislativy. Zaměřuje se na interpretačně problematické části zákonů o daních jak na národní, tak i na komunitární úrovni. Přináší komentáře a názory předních odborníků z praxe i akademické obce. Věnuje se také tématům insolvence a finančního práva.

     Časopis sleduje judikaturu Evropského soudního dvora v oblastech evropského daňového práva, evropského insolvenčního práva a přeshraničního vymáhání pohledávek v členských státech, svobody volného pohybu kapitálu, ochrany volného pohybu zboží zákazem daňové diskriminace a ochrany vlastních zdrojů Společenství i celního práva, přináší i další vybraná soudní rozhodnutí.

     Rozsudky tuzemských soudů se zabývá ve Sbírce rozhodnutí ve věcech daňových.

     Informační obsah ocení čtenáři z řad daňových poradců i všichni, kteří se zabývají finančním právem. Mezi odběratele patří i mnohé soudy.

 

     Poslání časopisu

     Časopis je platformou pro odbornou činnost spočívající v teoretickém bádání s konkrétními výstupy použitelnými v praxi. Cílem je zajistit publikaci původních vědeckých statí a přehledových statí, s následnou reflexí výsledků výzkumu odborníky z praxe, s dosažením oboustranné zpětné vazby mezi výzkumem a praxí. Vydavatelská pravidla a Recenzní řád v úplném znění naleznete zde.

     Za účelem naplnění poslání je časopis strukturován přehledným způsobem, který spojuje požadavky na vědeckou přesnost a čtenářskou atraktivitu. Periodikum tak směřuje k tomu, aby zůstalo platformou vědeckého bádání s praktickým dopadem.

     Členění je proto následující: původní vědecké statě jsou řazeny do rubrik Téma čísla a Mimořádně, přehledové vědecké statě spadají do rubrik Aktuálně a Problémy, analýzy, celek dává dohromady recenzovanou část časopisu. Pod rubrikou Judikatura ESD jsou informace z rozhodovací činnosti soudního dvora, ta tvoří spolu se Sbírkou ve věcech daňových nerecenzovanou část časopisu.

 S ohledem na imperativ přesnosti mohou být výjimečně příspěvky otiskovány v původních jazycích (anglicky, francouzsky). Zejména tehdy, pokud je prováděn navazující výzkum. Dosud tomu tak bylo u příspěvků vzniklých v zahraničí a srovnávajících tuzemské a zahraniční právní koncepty a mechanismy. U těchto příspěvků se předpokládá jejich překlad do českého jazyka v průběhu navazujícího výzkumu.

     Redakční rada

     Prof. JUDr. Milan Bakeš, DrSc., (předseda), Doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D., Ing. Václav Boněk, Mgr. Peter Chrenko, prof. JUDr. Marie Karfíková, CSc., prof. JUDr. Hana Marková, CSc., JUDr. Petr Mrkývka, Ph.D.Ing. Jiří Nekovář, JUDr. Zdenka Papoušková, Ph.D., JUDr. Ing. Michal Radvan, Ph.D., JUDr. Viktor Šmejkal, Ph.D., JUDr. Michal Švorc, Mme le Pr. Marie France Christophe Tchakaloff. Tajemník redakční rady: JUDr. Viktor Šmejkal, Ph.D.

    

     Aktuální vydání (1/2016 - datum vydání 13. 4. 2016):

     obsah     editorial

    

     Obsahy minulých vydání


     1/2016  

     1/2015   2/2015     3/2015  4/2015  

     Archiv periodika (zde archivovány obsahy od r. 2010):

    

     1-2/2010     3/2010     4/2010     5-6/2010     7/2010     8-9/2010    10-11/2010   12/2010

     1/2011 (rozšířená verze2/2011 (rozšířená verze)   3/2011 (rozšířená verze4/2011 (rozšířená verze)  

     1/2012 (rozšířená verze)   2/2012 (rozšířená verze)   3/2012 (rozšířená verze4/2012 (rozšířená verze)

     1/2013 (rozšířená verze2-3/2013 (rozšířená verze4/2013 (rozšířená verze)

     1/2014   2-3/2014   4/2014

    

     Abstrakta publikovaných článků (archivovány od r. 2009):

     zde             abstracts of published articles